LEGISTALȚIE

1. Legea nr.95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Legea nr.487/2002 privind sanatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari psihice; ORDIN 488/15.04.2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002

3. Ordin nr.372/2006 privind Normele de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

4. Legea 46/2003 privind drepturile pacientului

5. Ordin nr.386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului

6. Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005/Concedii medicale Ordonanta de urgenta 36/14.04.2010 pentru modificarea OUG 158/2005;

OUG 158/2005 CONCEDII MEDICALE –ACT DE SINTEZA 21.04.2020

7. Ordin 430/11.05 .2010 pentru modificarea si completatrea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr 158/2005 Legea 183/02.07.2015 pentru modificarea si completatea OUG 158/2005 ORDIN 15/2018pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ;

– ORDIN Nr. 233/125 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate

 ORDIN MINISTERUL SANATATII Nr. 502 din 26 martie 2020 CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 417 din 23 martie 2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017 / ANEXA NR.7 LA NORME ADEVERINTA DE SALARIAT

– ORDIN CNAS nr. 543 din 15 mai 2020 si MS nr.872 /22.05.2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017

– ORDIN nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acoraa indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

– OUG 126 /31.07.2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate .

– HOTARARE nr. 921 din 28 octombrie 2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave

OUG 74/2021: PREVEDERI NOI PENTRU CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

 Monitorul Oficial nr.745/2021- cu Ordinul 1398/729 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017

– ORDIN nr. 1.398/729/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017

– Concedii medicale- Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 21 septembrie 2021 M.Of.Nr.31 din 12 ianuarie 2018  MINISTERUL SANATATII Nr. 15 din 5 ianuarie 2018   CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 1.311 din 29 decembrie 2017

 ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1192/2020pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul  asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente  de munca si boli profesionale

– ORDIN 1909 DIN 23.09.2021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii  si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate  nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si  modul de completare a certificatelor de concediu medical pe  baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

– Ordin 1165_2022 modif formular concedii medicale

– Actul compus al ordinului 1192 /745/ 2020 la 15 aprilie2022

COMUNICAT – Servicii de preventie decontate din FNUASS începând cu luna iulie 2021

9. Ordinul 1100/2005 privind Decontul de Cheltuieli

10. LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

11. Ordin 1509/2013 formular prescriere retete; privind modificarea si completarea ordinului MS-CNAS 674/252/2012

12. Ordin 1503/2013 completare FOCG/FSZ Ordinul comun al MS Nr.506/210/2015 pentru modificarea Ordinului MS si CNAS nr.1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.

13. LISTA CODURI DE BOALA – 999

14. Ordin prescriere retete 656/359/29.05.2014

15. MO nr.417 /05.06.2014 in care se afla Ordinul nr. 648/406/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

16.1. ORDIN MS/CNAS. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate ACTUALIZAT 09 IULIE 2021

16.2. ORDIN MS/CNAS. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare  a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate ACTUALIZAT 09 IULIE 2021

17. ORDIN PRIVIND DOVEDIREA CALITATII DE ASIGURAT

18. Ordinul Nr.98 din 27.02.2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat, precum si a modalitatii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pâna la eliberarea sau în cazul refuzului cardului national de asigurari sociale de sanatate

19. Incepind cu 1 mai 2015 toti furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale au obligatia de a utiliza cardul national de sanatate.

Adresa CNAS nr. 3620/22.04.2015

I. Referitor la acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale incepind cu data de 1 mai 2015.
II. Referitor la stabilirea punctajului pentru subcriteriul „participare la schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale”.

Adresa CNAS nr. 3686/22.04.2015 privind obligativitatea utilizarii cardului national de sanatate in unitatile spitalicesti

20. Modificarea ordinului CNAS-MS nr. 185/2015 privind Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016

21. Asigurarea accesului la servicii medicale a persoanelor care nu pot prezenta cardul national

Asigurarea accesului la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a persoanelor care nu pot prezenta cardul national sau nu pot utiliza acest document din motive tehnice.

ADRESA CNAS 4524/08.05.2015

22. Protocoale terapeutice CNAS/informatii pentru furnizori- medicamente – protocoale terapeutice ;

– ORDIN 192/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008

23. CONTRACT CADRU 2021 LEGISLATIE

24. ORDIN MS 779 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

25. STANDARDE DE ACREDITARE EDITIA II APRILIE 2017; LEGISLATIEREFERINTA1 ; REFERINTA2REFERINTA3STANDARDE DE ACREDITARE SI LISTE DE VERIFICARE ANMCS FEBRUARIE 2018

26. ORDIN 961/2016 PRIVIND CURATAREA, DEZINFECTIA SI STERILIZAREA

27. ORDIN CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE nr. 849 din 11 octombrie 2016; MINISTERUL SANATATII Nr. 1.123 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea datelor, informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (DES) al pacientului .

28. ORDIN 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

29. ORDIN nr.414/12.03.2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei

30. ORDIN nr.436/13.03.2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV2)

31. Ordinul nr. 539/437/2020 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotarârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene si pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei

32. Ordinul 555/03.04.2020 prvind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-Cov-2 in faza I si in faza a-II- a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-Cov-2.

33. ORDIN nr.753/08.05.2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2

34. Ordin privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-COV-2 pe perioada starii de alerta.

35. ORDIN CNAS nr. 543 din 15 mai 2020 si MS nr.872 /22.05.2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017

36. HOTARARE NR.423/27.05.2020 pentru aprobarea Listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare

37. Ordin nr.1321/22.07.2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de directiile de sanatate publice judetene si a Municipiului Bucuresti, de Institutul National de Sanatate Publica precum si de unitatile sanitare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-COV-2 .

38. OUG 126 /31.07.2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate .

39. Ordin 1819/2020 privind modificarea si completarea ordinului MS 1513/2020 ..

40. HOTARARE nr. 921 din 28 octombrie 2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave

41. ORDIN 1546 /2020 privind modificarea anexelor nr. 1  si 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.092/745/2020  pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

42. HOTARÂRE Nr. 1102/2020 din 17 decembrie 2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018 – 2019, pentru prorogarea unor termene, precum si pentru completarea anexei nr. 2 la aceasta

43. ORDIN nr. 2.239 din 30 decembrie 2020 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de catre Institutul National de Sanatate Publica , de catre unitatile sanitare, precum si de catre serviciile de ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si de medicii de familie a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

44. Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informational utilizat in raportarea datelor referitoare la infectia cu virusul SARS-CoV-2- ACTUALIZAT ;

45. ORDIN nr. 434 din 26 martie 2021 privind aprobarea Planului de masuri pentru organizarea spitalelor si a unitatilor de dializaîn contextul pandemiei de COVID-19 si a listei spitalelor si unitatilor de dializa care asigura asistenta medicala pentru pacienti, cazuri confirmate si suspecte de COVID-19, conform clasificarii spitalelor în 3 niveluri de competenta

46. ORDIN nr. 487 din 9 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)

47. Ordin 533din 23.04.2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministerului sanatatii 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-CoV-2

48. ORDIN 1909 DIN 23.09.2021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii  si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate  nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si  modul de completare a certificatelor de concediu medical pe  baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

49. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 1327/2022 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice

50. Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 consolidat 17.05.2022 (Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text- creat la data de 17 mai 2022)

Sari la conținut