1. Legea nr.95/2006 privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare.

2 .Legea nr.487/2002 privind sanatatea mintala si protectia persoanelor cu tulburari psihice; ORDIN 488/15.04.2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002

3.Ordin nr.372/2006 privind Normele de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice

4.Legea 46/2003 privind drepturile pacientului

5.Ordin nr.386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului

6.Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005/Concedii medicale ; Ordonanta de urgenta 36/14.04.2010 pentru modificarea OUG 158/2005;

7.Ordin 430/11.05 .2010 pentru modificarea si completatrea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr 158/2005 ; Legea 183/02.07.2015 pentru modificarea si completatea OUG 158/2005 ; ORDIN 15/2018pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ;

- ORDIN Nr. 233/125 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate

8.GHIDURI CLINICE MINISTERUL SANATATII ; LISTE MEDICAMENTE SITE-UL CNAS

9.Ordinul 1100/2005 privind Decontul de Cheltuieli

10. LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

11.Ordin 1509/2013 formular prescriere retete; privind modificarea si completarea ordinului MS-CNAS 674/252/2012

12.Ordin 1503/2013 completare FOCG/FSZ ; Ordinul comun al MS Nr.506/210/2015 pentru modificarea Ordinului MS si CNAS nr.1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.

13. Hotararea 1186/2000 Urgente medico chirurgicale ; LISTA CODURI DE BOALA - 999

14.Ordin prescriere retete 656/359/29.05.2014

15. MO nr.417 /05.06.2014 in care se afla Ordinul nr. 648/406/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

16.M S nr. 626 din 30 mai 2014 CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE nr. 364 din 29 mai 2014 ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

17. ORDIN PRIVIND DOVEDIREA CALITATII DE ASIGURAT

18.Ordinul Nr.98 din 27.02.2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalitatii de suportare a cheltuielilor aferente producerii si distributiei cardului duplicat catre asigurat, precum si a modalitatii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pâna la eliberarea sau în cazul refuzului cardului national de asigurari sociale de sanatate

19. Incepind cu 1 mai 2015 toti furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale au obligatia de a utiliza cardul national de sanatate.

Adresa CNAS nr. 3620/22.04.2015

I. Referitor la acordarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale incepind cu data de 1 mai 2015.
II. Referitor la stabilirea punctajului pentru subcriteriul "participare la schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale".

Adresa CNAS nr. 3686/22.04.2015 privind obligativitatea utilizarii cardului national de sanatate in unitatile spitalicesti

20.Modificarea ordinului CNAS-MS nr. 185/2015 privind Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016

21.Asigurarea accesului la servicii medicale a persoanelor care nu pot prezenta cardul national

Asigurarea accesului la servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a persoanelor care nu pot prezenta cardul national sau nu pot utiliza acest document din motive tehnice.

ADRESA CNAS 4524/08.05.2015

22. Protocoale terapeutice CNAS/informatii pentru furnizori- medicamente - protocoale terapeutice ;

- ORDIN 192/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008

23. CONTRACT CADRU 2018-2019 LEGISLATIE

 

24. ORDIN MS 779 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

25. STANDARDE DE ACREDITARE EDITIA II APRILIE 2017; LEGISLATIE; REFERINTA1 ; REFERINTA2; REFERINTA3; STANDARDE DE ACREDITARE SI LISTE DE VERIFICARE ANMCS FEBRUARIE 2018

26. ORDIN 961/2016 PRIVIND CURATAREA, DEZINFECTIA SI STERILIZAREA

27. ORDIN CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE nr. 849 din 11 octombrie 2016; MINISTERUL SANATATII Nr. 1.123 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea datelor, informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (DES) al pacientului .

28. ORDIN 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare